• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Шакырув

admin
Февраль05/ 2018

Биз, район ямагат организацияларынынъ ваькиллери, политикалык партиялардынъ ерли боьликлерин, ерли самоуправление органларын эм баьри оьлшемли сайлав комиссияларын федераллык законодательли актларын, конституция нормаларын каты кепте тутув, сайлавшыларга эркин эм демократиялык аьлинде оьз эркин билдируьв уьшин баьри де амалларды беруьв негизинде дурыс, ашык эм таза сайлавлар оьткермеге шакырамыз.

Районнынъ сыйлы яс-явкасы!

Сизди алдыда турган сайлав кампаниясында белсенли катнаспага, сайлавлар куьнинде сайлав участокларына келмеге эм оьз тавысларынъызды аьне яде мине кандидат уьшин бермеге шакырамыз. Сол куьн 2018-нши йылдынъ 18-нши мартында шетте карап турганлар болмага керек тувыл, неге десе сол куьн бизим элимиздинъ келеектегиси, соны ман бирге келеяткан яс несилдинъ де келеектегиси белгиленеек. Биз, Ногай районынынъ ясуьйкен несилининъ ваькиллери, Ногай район территориаллык сайлав комиссиясын эм авыл поселениелер участок сайлав комиссияларын РФ Президентин сайлавларында федераллык законодательлик актларын каты тутпага, сайлавлардынъ таза эм дурыс аьлинде оьтуьвин канагатламага шакырамыз. 

Район сайлавшылары! Сизинъ сайлавынъыз бан ювыктагы алты йылларга элимиздинъ келеектеги политикалык эм социал-экономикалык оьрленуьв стратегиясы тар байланыслы. 

Ерли самоуправление органларынынъ куллыкшылары, туьрли партиялар ваькиллери! Аьрекет этип турган законодательстводы тутувда оьзинъиз уьлги болынъыз, сайлавлардынъ сырагыларын туьрлентуьвди, административлик куьшлерининъ катысувын койдыртынъыз!

Авыл поселение аькимбаслары, ыхтыяр саклавшы органлар ваькиллери РФ Президентин сайлавларды аьзирлев эм оьткеруьв куьнлеринде ямагат йорыкты тийисли дережеде канагатланъыз!

Шакырув Ногай районынынъ Ясуьйкенлер советининъ, Ветеранлар советининъ, Ямагат палатасынынъ эм Хатын-кызлар советининъ ортак йыйынында 2018-нши йылдынъ 18-нши январинде кабыл этилинген.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group