Меним суьйикли биринши окытувшым

Нурбике Оразманбетовна А-Х.Джанибеков атындагы школасында билим алган, 9-ншы класстан сонъ Терекли-Мектебтеги педучилищеде, сонъ Махачкалада ДГПУ-да заочно окыган. Педучилищеде кызалак шалыскыр, ийги, педучилищединъ ямагат яшавында белсенли катнаскан студентлер сырасында эди. Оны тамамлап, яс кыз оьз ис аьрекетин Кадрия атындагы школада вожатый болып баслаган. Кишкейлей ярасык этип ясап билген куллыкшыга оьнери керекти. Сол заманларда компьютер амаллары коьп кулланылмаган эм Нурбике Оразманбетовна ашык дерислерге, шараларга кабинетлерди безеклендируьвде плакатларга язып, белсенли катнаскан. Вожатый болып ислеген йыл ол туьрли байрамларга багысланган шаралар уйгынлаган. Бир йылдан сонъ яс окытувшы биринши классын етекшилеп, балаларга билим беруьв сыйлы йолына абытын баскан. Сол йылларды эсине алып Нурбике Кельдасова насихатшылары Сталинат Заргишиевады, Сайдат Тангатаровады, Фарида Кадыловады, Райхан Абдулгаповады эм баскаларды белгилейди.

Йырма йылдан бери оьз суьйикли исин бардырады Нурбике Кельдасова. Сосы йыллар ишинде ол 5 выпуск окувшыларын шыгарган. Онынъ окувшылары туьрли конкурсларда, олимпиадаларда катнасадылар, баргылы орынларды бийлегенлер де бар. Айтпага, «Атам, анам эм мен – окыйтаган аьел» деген школа проектинде 1-нши орынды Х.Шугаипова, «Первоцвет» тергев исининъ район кезегинде 2-нши орынды С. Кельдасова бийлегенлер, А. Хасбулатова, Ф.Алиева, Р.Зарманбетова, А. Аманбаева, А.Кусепова эм баскалар школада оьткен олимпиадаларда енъуьвши болганлар. Нурбике Кельдасова оьзи де бир неше конкурсларда катнаскан, айтпага: 2017-нши йыл «Ана тилининъ энъ де ийги окытувшысы» конкурсынынъ район кезегинде 2-нши орынды бийлеген, 2013-нши йыл «Энъ де ийги анъ дерисине» конкурсынынъ район кезегинде 1-нши орынды бийлеген. Баслангыш класслар окытувшысы болган себептен республика кезегинде катнаспага онынъ амалы болмаган. Ол яратувшылык исти суьйген инсан эм исине де яратувшы кепте карайды. 

Нурбике Кельдасова Кадрия атындагы школадынъ Профсоюз комитетининъ председатели этип 3 йыл артта сайланган. Ол школада туьрли шаралар уйгынлайды, юритуьвшиси болады, школада коьтерилген окытувшылардынъ соравларын РФ илми эм билимлендируьв куллыкшыларынынъ профсоюзынынъ район комитетининъ председатели З.Аюповага еткереди, оны ман бирге Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши В.Васильевке хатлар язады эм яваплар да алганлар. Янъыларда  «Профсоюз дайым касымызда» плакатлар  конкурсында Н.Кельдасовадынъ аьзирлеген иси энъ де ийги деп белгиленген. Солай ок Нурбике Оразманбетовна ийги иси уьшин бир неше кере Сый грамота ман савгаланган. 

«Оьз яшавымды балаларсыз, школасыз эм ис йолдасларымсыз ойлап та болмайман. Окувшылар ман куьн сайын йолыгысым, оларга каратылган суьйимим мага куьш те береди, коьнъилимди коьтеринъки аьлде де  саклайды,» – дейди окытувшы. Нурбике Оразманбетовна балаларды, оьз ис йолдасларын суьйген кимик балалар да оны суьеди, ис йолдаслары эм ата-аналар арасында сый ман пайдаланады. Соны школа етекшиси Альфия Акимова да белгилейди. «Нурбике Кельдасова оьз исине бек яваплы окытувшы, сенимли куллыкшы эм дос. Баьри берген борышты ийги этип толтырмага дайым да шалысады, куллыгына янын береди,» – деп мактавлы соьзлер оьз куллыкшысы акында школа етекшиси айтады. 

Нурбике Кельдасова школада куллыгын ийги юриткенлей оьзге, ана эм хатын киели борышын да аьруьв толтырады. Онынъ ян йолдасы Руслан полицияда Уголовлык излевде тамада оперуполномоченный куллыгын юритеди. Атасы ман анасы эки балалары Азизбек эм Суюмбикединъ окувдагы уьстинликлерине суьйинедилер. «Балаларга ногай атлар такканмыз, уьйде де ногайша соьйлемеге шалысамыз, ана тилининъ дерислерине балалардан яваплык куьтемен, коьп соьзлердинъ маьнесин анълатпага шалысаман», – деп окытувшы хабарды тагы да суьйикли исине аькетти. 

Н. Эрежепова.

Суьвретте: Н.Кельдасова окувшылары ман.