• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Журналистлердинъ соравларына яваплаганлар

admin
Февраль08/ 2018

Республика етекшилерине сол келисуьвдинъ энъ де керекли эм пайдалы йоллары акында хабарламага тилегенлер.

«Баслапкы йолымыз, ол, элбетте, савда-экономикалык катнасувлар. Татарстан – ол машина курылысы, нефтехимия эм нефть асыллавшы предприятиелери, тамак-азык промышленности оьрленген куватлы регион. Дагестан да шагыр, коньяк, авыл хозяйствосы, промышленность тармаклары ягыннан куватлы республика болады. Сонынъ уьшин буьгуьнлерде бизим регионларымыз арасында тутылатаган бир миллиард оьлшемли савда айланысы – ол коьп тувыл. Буьгуьн биз коьп функционаллы орталыгында болып, сиз технологиялар эм усталарды аьзирлевдинъ йогары оьлшемине етискенинъизди коьрдик. Биз сизинъ сулыбынъызды эс берип уьйренермиз эм соны оьзимизде таралтармыз. Соны ман бирге сизге туризмди, дин катнасувларын, билимлендируьвди, курылысты, турак уьй-коммуналлык, эм энъ де маьнелиси – архитектура тармакларында катнасларынъызды туьрлентпеге эм кайдай талаплавлар эм баьри зат та калай болмага керегин карап коьрмеге керек болады. Дурысында, сизде аьруьв ава шартлары, ийги аьдемлер, уьйкен потенциалынъыз бар. Биз мунда болганымызга бек суьйинемиз», – деген Татарстан Президенти. 

Оьз кезуьви мен журналистлер Дагестан етекшисиннен неге ис сулыбы ман боьлисуьв уьшин Татарстан Республикасы сайланган экен деп сораганлар. В.Васильев ол элимизде алдышы регион деген. «Олар миллиард маьнет акшадынъ налогларын йыйнайдылар, оларда бир куьн ишинде 2 миллион доллар инвестициялар келтириледи. Татарстан оьз бюджетин тергеп болады эм сол себептен бизге олардан коьп затка уьйренмеге керек болады. Олар бюджет кайтип шыктажланувын аьр дайым тергеп туратаган 100-ге ювык коьрсетимлер шыгарганлар. Бизге ол зат етиспейди. Бюджет пен халкка коьп ийги ислер этпеге, соны ман бирге чиновниклердинъ, властьтинъ бюджетке коьз кызувын да тайдырмага болады. Биз баьри затка да алдыда баратаганлардан уьйренмеге керекпиз. Мен Татарстан Президентине эм онынъ ис йолдасларына тилегимизди кабыл эткенлери уьшин разылыгымды билдиремен», – деп белгилеген В.Васильев эм олардынъ ис сулыбы Дагестанда кулланылаягына сендирген. 

Коьлем информация амалларынынъ ваькиллери солай ок регионлар кайсы йоллар бойынша бир-бириси мен куьндеслик юритеек экен деп те кызыксынганлар эм йорык ок та эш бир куьндеслик те йок деген явап алганлар.

«Куьндеслик – ол илгери оьрлентуьвши сезим, ама дослыктынъ баска законлары бар. Биз аьли тек бизим республикалар арасында катнасувларымызды туьземиз. Солардынъ кайдай болаягы коьп ягыннан сиз сол затты калай аьлде язувынъыз бан байланыслы болаяк. Биз буьгуьн баьри затты да айттык. Сиз эгер куьндеслик акында язсанъыз, бираз дурыс болмас», – деп анълаткан В.Васильев.

Татарстан етекшиси де солай ок бизим республикалар арасында куьндеслик йок, регионлар уьшин коьп пайда этпеге деген борыш бар деп белгилеген.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group