• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Йогары дережели чиновниклер ысланган

admin
Февраль08/ 2018

«Баьриси бу операцияда орталык ФСБ эм МВД-нынъ онлаган оперативниклери, СКР следовательлери ортакшылык этедилер», – деп билдирген «Интерфакска» белгили бир аьдем. Онынъ айтувы ман, ыхтыяр саклавшы органлары Дагестандагы бюджет карыжлары, ал деп савлык саклав тармагынынъ карыжларынынъ дурыс шыктажланувын тергейдилер. 

19-ншы канътарда ис ыхтыярларын артык кулланганы уьшин Махачкала аькимбасы Муса Мусаев ысланады эм эки куьннен капалады. Следствие исининъ белгилеви мен ол ер майданларын сатувы ман республикага 80 миллионнан артык маьнет акшадынъ йойымын келтирген. 26-ншы канътарда Ессентуки кала суды оны кесек заманга ис орыныннан босаткан. Аьлиги заманда М.Мусаевтен Владикавказда сорав алынады.

Быйыл канътар айынынъ ызында Дагестанга Москвадан прокурорлар, ФСБ эм МВД куллыкшылары эсабында Россия Федерациясынынъ Генераллык прокуроры Иван Сыдоруктынъ етекшилиги мен регионаллык чиновниклердинъ ис аьрекетин тергев ниети мен айырым комиссия келген.

Йогарыда белгиленген чиновниклердинъ уьйлеринде тинтуьв ислери юритилген. Солардынъ сырагысында А.Гамидовтынъ уьйиннен ТТ маркалы алтын тапанша, солай ок «Беретта», ПМ маркалы тапаншалар, эки Калашников автоматлары эм баска туьрли савыт алатлары табылып алынган. 

1-нши увыт куьнинде ыхтыяр саклавшы органлар куллыкшылары Табасаран район администрациясында тинтуьв ислерин оьткергенлер.

2-нши увыт куьнинде Махачкаладынъ Совет район суды 10 куьнге каладынъ бас архитекторы Магомед Гитиновты оьз ис ыхтыярларын артык кулланганы уьшин ыслаган. 

Аьли уьшин тутылган бир чиновникке де куьналев коьрсетилмеген. Ол зат тинтуьвлер эм сорастырув ислери кутылганнан сонъ белгили болаяк. 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group