Атынъ сенинъ яшар

Уьстимиздеги 2018-нши йылдынъ 3-нши февралинде Сирияда караклар Роман Филиповтынъ самолетын урганлар. Ол от токтатылув бойынша буйрыгынынъ толтырылувын тергев ниетте, «Идлиб» деэскалация ерининъ уьстиннен ушкан. Летчик авада самолетын болган шаклы ысламага шалыскан эм командованиесине туьскен аьлин билдирип уьлгирген. Роман Филипов самолетыннан парашют пан караклардынъ колындагы Телль-Дебес ерине туьседи. Майор караклар ман яшавынынъ ызгы такыйкасына дейим штатный савыты ман атыскан, оьзине оларды янастырмаска шалыскан. Россия офицери явдынъ колына туьспес уьшин, оьзин граната ман аткан эм касындагы каракларды оьлтирген. Онынъ ызгы соьзлери: «Бу сизге йигитлер уьшин» эди.

Роман Филипов сулыплы летчик болган эм каракларды йок этуьв бойынша онлаган согыс борышларды усташа толтырган. Ол Краснодардагы летчиклер йогары согыс авиационный училищесинде окыган. Сонъ Алыс Куьнтуварда службасын баслаган. Р.Филиповтынъ аты абырайлы, билимли летчик деп белгили болган. 

Сирия еринде коьп Россия аьскершилери йигитше янларын бергенлер, айтпага: Ф.Журавлев, О.Пешков, А.Позынич, А.Прохоренко, А.Ерыгин, А.Окладников, В.Панков, А.Тимошенков эм коьп баскалар. Россия оьз баьтирлерининъ атларын дайымларга эсинде саклар.

Н. Кожаева.

Суьвретте: Р.Филипов.