Эндигиси бу ис заманында этилеек

Бир кесек болжалда уьй-уьйде йыйналып калган калдыклар (кокыс) заманы ман аькетилмей калганга  «Терекли-Мектеб» МУП Терекли-Мектеб яшавшыларыннан сол онъайсызлык уьшин кеширим тилейди. Узак заман калдыклар тиелетаган коьликке ярастырув ислер (ремонт) этилди.

«Терекли-Мектеб» МУП район орталыгы – Терекли-Мектеб авыл яшавшыларына калдыкларды (кокысты) аькеттируьв мен байланыслы налогты заманында тоьлемеге тилек салады. Налогты «село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясында тоьлемеге болады.