• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Сайлавларга аьзирлик коьриледи

admin
Февраль08/ 2018

Кенъесте Ногай районнынъ Ямагат советининъ председатели Э.Саитов сайлавларда баьри де 21 сайлав участокларда ямагат организациялардан 42 каравшылар катнасаягын айтты. А.Салихов участоклар РФ Президентин сайлавга калай аьзир экенлигин тергемеге келгенлерин билдирди. Онынъ айтувына коьре, Республика Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши РФ Президентин сайлавларга уьйкен маьне береди.

Д.Гасанов белгилегенлей, республикалык сайлав комиссия участок комиссиялардынъ председательлери уьшин семинарлар озгарады. Эгер Ногай районда сондай семинар керексе, озгармага боладылар.

Ногай район аькимбасынынъ орынбасары  Б.Ярлыкапов белгилегенлей, сайлавларга аьзирлик районда толы кепте юреди.  Сайлавларга шакыратаган баннерлер аьзирленедилер, бюллетеньлер сакланаяк меканларга темир шилтерлер салынаяк, видеотехника болаяк. Махачкаладан келген конаклар сайлавларга аьзирликти еринде коьруьв уьшин авылларда да болдылар.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group