• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

ДР Оькиметининъ Председатели Артем Здунов: «Халктынъ властьке сенимлигин кайтарув керек»

admin
Февраль14/ 2018

«Оьз куллыгымызда биз ал деп базиске эм Дагестаннынъ коьп миллетли халклары ман туьзилген баьри де ийги затларга таянаякпыз. Ол республикада яшайтаган аьдемлердинъ йогары ис белсенлиги, предпринимательлик кайратлыгы болады, солардынъ пайдалы сырагыларын биз, элбетте, бизим гражданлардынъ юзлеринде коьрмеге тийислимиз. Соны ман бирге бизим оьрленуьвимизге буршав беретаган баьри де кемшиликлерди тайдырмага борышлымыз.

Аьр бир тармак йоллары бойынша оьз айырым планы туьзилеек. Биз сонынъ акында айтаякпыз эм бир кере де тувыл. Болса да куллыктынъ ортак принциплери де бар. Соларсыз биз аьллерди ийги ягына туьрлентип болмаякпыз. Мен бу ерде бас деп республика яшавшыларына, конакларга, инвесторларга анъламлы болатаган рынок, ямагат институтлары акында айтаман. Олар кавыфсыз, куьшли, сенимли, онъайлы регионды коьрмеге суьедилер. Россия Федерациясынынъ ортак бир ыхтыяр эм финанс майданында болган эм оьзине алган борышларын толтыратаган регионды. Ол зат алды йолы ман ашык эм коьрнекли, аьдемлер уьшин таза болган Оькиметтинъ аркасы ман бажарылады. Патшалык служащийининъ янъы келпетин туьзбеге, аьдемлердинъ, халктынъ властьке сенимлигин кайтарув керек. Сонынъ уьшин Дагестан Республикасынынъ объектлерин Россия Федерациясынынъ патшалык программаларынынъ хыйлысына киргистуьв бойынша иркуьвсиз куллык этуьвди канагатлав, энъ де маьнелиси – оьзимизге алган борышлардынъ эм финанс нызамынынъ сапатлы кебинде толтырылувын канагатлав керегеди. Сондай йорык пан биз республикага федераллык эм баска туьрли карыжларды келтируьв бойынша узак болжаллы алдышы орынларды алмага болаякпыз», – деп билдирген А.Здунов.

Ол аьлиги заманда регионнынъ оьз келимлерин оьстируьвди аьжетсизлев керегине эс эттирген. Сол келимлер – республикадынъ оьрленуьви, коьплеген социаллык маьселелерди шешуьв уьшин ресурслар. «Сонынъ уьшин биз экономикадынъ ясыртын секторын заьлимдей тоьменлетуьв уьстинде куллык этеекпиз. Патшалык етекшилев аьрекетине янасувымызды туьрленте келип, биз солай ок бизнес те туьр-ленип баслар деп куьтемиз. Олай дегени, янъы предприятиелердинъ, ис орынларынынъ туьзилуьви, соны ман бирге аьлиги бар болган бизнеслер патшалык пан биргелесип аьрекетин бардырувдынъ ыхтыярлык майданына киргени керегеди. Ерди кулланувды йорыкластырувшы шаралардан, муьлк ыхтыярларыннан алып, налогларды дурыс эсаплав эм тоьлев шараларына дейим», – деп анълатув эткен Дагестан министрлер кабинетининъ янъы етекшиси.

Ол солай ок Оькимет предпринимательлерге «МСП оьрлентуьв корпорациясы», «Моногородларды оьрлентуьв фонды», «Промышленностьти оьрлентуьв фонды», «Инновацияларга демевлик этуьвши фонд», «Тувра инвестициялардынъ россиялык фонды» эм баска институтлар ман куллык этпеге ярдамласпага ниетленуьвин билдирген. «Биз инфраструктура ягыннан киши производстволык предприятиелерин колтыклаякпыз. Сонынъ уьшин муниципаллык промышленный майданларын туьзеекпиз. Айтпага, байланыс, IT-технологиялар, почта, логистикалык ярдамлары тармакларын оьрлентпеге уьйкен резевлер бар. Соьз уьшин, биз аьли, айтпага, МФЦ уьшин керекли программаларды ислеп шыгаратаган Дагестаннынъ ерли IT-компаниялары ман таныспага эм ислеп басламага уьлгирдик. Сондай компанияларды тыскы рынокларга да шыгарув керегеди, сондай предприятиелер санын бир неше кере арттырмага тарык болады», – деп белгилеген Артем Здунов. Соны ман бирге ол «йогарыда белгиленген амалларды предпринимательлер тек ыхтыярлар майданыннан тайыспай ислеек болса кулланмага болаяклар», – деп коскан.

Янъы министрлер кабинети республикага байыр инвестицияларды келтируьв, бизнес юритуьв уьшин онъайлы, сенимли эм кавыфсыз регион деген Дагестан имиджин кеплендируьв уьстинде куллык этеек, сонынъ уьшин ортак бир инвестициялык терезе курылаяк. Соны ман бирге медициналык ярдамынынъ аьр кимге де етисуьвин эм сапатын арттырув, билимлендируьв, маданият тармакларын оьрлентуьв, турак уьй-коммуналлык хозяйствосындагы аьллерди ийгилендируьв эм сондай коьп баска маьселелер бо- йынша ис аьрекети армаган бардырылаяк. 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group