Эр борышын йигит кимик толтырганлар

Афганистанга киргистилген совет аьскерлерининъ боьликлерин кери кайтарув акында шакырувлар шет эллерде де эм ол замандагы Совет Союзынынъ ишинде де айтылып туратаган эди. Соны ман СССР-да басланган туьрлентуьв мен пайдаланып, элимиздеги аьскершилер аналарынынъ комитети де бу иске белсенли кириседи. 

Официаллык билдируьвлерге коьре, Афганистан ериннен энъ ызгы болып шыккан совет аьскершиси – ол айтылган генерал-лейтенант Борис Громов эди. Болса да бир неше мынъ совет пограничниклери мен бирге спецназ аьскершилери Афганистан еринде 1989-ншы йылдынъ апрель айына дейим калып турганлар. Совет аьскер боьликлерин шыгарув иси 1988-нши йылдынъ 15-нши майында басланган. Сол заман ишинде Афганистаннан 100 мынънан артык аьскершилер шыкканлар.

Согыс аьрекетин коюв акында келисуьвге кол басылувына да карамастан, афган душманлары сол ок заман ишинде ярым мынъга ювык совет аьскершилерин эм офицерлерин оьлтирмеге уьлгиргенлер. Дурысында, СССР бу согыста 15 мынънан артык аьдемлерин йойган эм 50 мынънан артык аьскершилер яраланган. Доьрт юзге ювык совет аьскершилери мен офицерлери аьлиге дейим сес-хабарсыз йок болганлар деп эсапланады. Афганистаннынъ оьзинде 2 миллионга ювык аьдемлер кырылган. Сондай йойымлардынъ коьбиси – кыскаяклылар, балалар эм карт аьдемлер.

Совет аьскершилери муннан шыгып кетуьвине карамастан, Афганистан элинде тынышлык токтастырылмады. 1992-нши йылдан алып мунда граждан согысы тагы да янъы куьш пен басланады эм буьгуьнге дейим токтамайды.

Афганистан элинде Совет Аьскери сырасында оьзининъ интернационалист борышларын йигитлерше Дагестаннынъ, Ногай районынынъ яшавшылары да толтырганлар. Солардынъ сырасында газетамыздынъ алдынгы куллыкшысы Адильгерей Аджиев, агалы-инили Сталинбек эм Анварбек Култаевлер, Руслан Камалов, Алавдин Ярлыкапов эм коьп баскалары, баьриси 30-дан артык аьдем, согыс орденлери эм медальлери мен савгаланганлар.