Кутлаймыз!

Оьз-оьзлерин аямай, савыт-садаклы конфликтлерди тайдырувда ортакшылык эткен афганшы аьскершилер Уллы Аталык согысы йылларында фашизмди енъген аталардынъ баьтирлигине тийисли экенлерин шайытладылар. Бас иемиз сизинъ алдынъызда, Россия аьскершилери оьз борышынъызды тийислисинше эм сонъына дейим толтырганынъыз уьшин!

Сол согыста оьз ювыкларын эм кардаш-тувганларын, оьз эрлерин эм балаларын йойганлары ман байланыслы кайгысын боьлисемиз, сол оьзгерислердинъ баьри катнасувшылары алдында бас иемиз.

Сизге, сизинъ аьеллеринъизге эм ювыкларынъызга берк ден савлыкты, узак яшав йылларын, наьсип эм онъайлыкты, бизим Тувган элимизге макулласув аьллерде яйнап турганды йораймыз.

«Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы        М.Аджеков.

«Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели              Р.Насыров.