• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Ойынлар кызыклы оьттилер

admin
Февраль26/ 2018

Турнирди «Яслык» МЦ МКУ етекшиси Сафар-Али Сарсеев ашты. Ол Афган согысында ортакшылык эткен ердеслеримизди байрам эм эскеруьв куьни мен кутлады эм афган-ветеранлар сыйына буьгуьнги шаралар уйгынлавшыларга уьйкен савбол айтты. Оннан сонъ «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ ямагат кавыфсызлыгы бойынша орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, Ногай район ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, ДР Халк йыйынынынъ депутаты, афган согысынынъ катнасувшысы Мурат Мамаев, Афган аьскершилер советининъ председатели  Сталимбек Култаев шыгып соьйледилер. Олар сосы он йылга ювык созылган согыста 550 мынъ совет аьскерлери катнасканын, олардынъ сырасыннан 15 мынъ аьдем ят ерде ян бергенин, бизим районнан да сосы оьзгерислерде ердеслеримиз катнасканын белгиледилер. Сосы согыс акында эс эм юрек шанышув халк юрегинде туратаганын да айттылар. Солай ок КЧР Ногай районынынъ аькимбасы Энвер Керейтов атыннан онынъ коьмекшиси Эльдар Керейтов турнир уйгынлавшыларга разылык соьзлер айтты эм «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджековка ясларды патриотлык яктан тербиялавга эм кардаш республикалар арасында дослык катнасларды оьрлендируьвге уьлис косканы уьшин разылык хат аькелди. Тарумов районынынъ командасынынъ капитаны Гаджи Ганаматов турнир йогары дережеде оьткенин эм конакбайлардынъ конаксуьерлигин белгиледи. 

Ойынлардынъ сырагылары бойынша 1-нши орынга Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ, 2-нши орынга Ставрополь крайынынъ Нефтекум районынынъ, 3-нши орынга Южно-Сухокумск каласыннан командалары  тийисли болдылар. Енъуьвшилер кубок, Сый грамота эм акшалай баргылар ман савгаландылар. 

Афган согысынынъ катнасувшыларынынъ сыйына багысланган турнир кызыклы аьлде оьтти. Биз олардынъ эткен йигитлиги мен оьктемсиймиз эм кайтпаганлардынъ алдында басымызды иемиз.

Н. Кожаева.

Суьвретте: турнирден коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group