• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Билдируьв

admin
Февраль26/ 2018

Бир кесек болжалда уьй-уьйде йыйналып калган калдыклар (кокыс) заманы ман аькетилмей калганга «Терекли-Мектеб» МУП Терекли-Мектеб яшавшыларыннан сол онъайсызлык уьшин кеширим тилейди. Узак заман калдыклар тиелетаган коьликке ярастырув ислер (ремонт) этилди.

«Терекли-Мектеб» МУП район орталыгы – Терекли-Мектеб авыл яшавшыларына калдыкларды (кокысты) аькеттируьв мен байланыслы налогты заманында тоьлемеге тилек салады. Налогты «село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясында тоьлемеге болады.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group