• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 24 Навруз айы, 2023

Оьнер тавынынъ оьри шоьлликтен басланган

admin
Февраль28/ 2018

Бу сондай эстеликли мереке алдында «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы оьз бетлеринде яшавдан замансыз кеткен халкымыздынъ поэзиясынынъ яркын юлдызларынынъ бириси Кадриядынъ яшавы, яратувшылыгы акында газета окувшыларынынъ, белгили ногай, Дагестан, Россия, шет эллер адабиат, маданият эм саният аьрекетшилерининъ эскеруьвлерин, ойларын, Кадриядынъ оьзининъ шыгармаларын баспалап баслайды. Соны ман байланыста айтувлы шаирдинъ оьнер асабалыгын суьювшилерге, халкымыздынъ язувшыларына, шаирлерине, Кадрия ман школа, студент йылларында бирге окыган, оны ювык таныган эм билген аьдемлерге редакция атына оьз материалларын, фотосуьвретлерин йиберуьвди тилек этемиз. Сизге, оьрметли йолдаслар, куьнибурын уьйкен разылыгымызды билдиремиз!

 «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group