• Сегодня: Воскресенье, Август 14, 2022
  • Буьгуьн: Каты куьн, 14 Сары тамбыз айы, 2022

РФ Оькимет комиссиясынынъ йыйынында катнаскан

admin
Февраль28/ 2018

Сырт-Кавказ федераллык округындагы иске ерлесуьв аьллери акында айта келип, Россия министрлер кабинетининъ етекшиси мундагы бас маьселе деп куллыкшы коллардан эсе ис орынларынынъ танъкылыгы саналатаганын айырым белгиледи. Болса да, Дмитрий Медведевтинъ соьзине коьре, Кавказда турист эм медицина кластерлерин туьзуьв бойынша программа аьрекет этеди. «Бюджет орынларына куллыкшыларды алув сол планлар ман келисли аьлде юритилгени бек маьнели. Оннан баскалай, Кавказда элимиздинъ баска регионларында керекли айырым тармаклар эм предприятиелер уьшин специалистлерди аьзирлемеге болады», – деген РФ Оькиметининъ етекшиси.

Соны ман бирге округтынъ тагы бир маьнели социаллык маьселеси деп эсапка алынмаган ис орынлардынъ йогары оьлшеми барлыгы белгиленген. Премьер-министр сондай ясыртын ис аьрекетти акка кайтарув кереги акында айткан.

Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын кесек заман юритуьвши Владимир Васильев РФ Оькиметининъ Председатели белгилеген маьселелер солай ок Дагестанга да келисли экенин билдирген. Ама соны ман бирге, онынъ айтувы ман, республика ис орынларын оьрлентуьв ягыннан заьлимдей илгери абытлар алады. «Коршаланув промышленность беттен бизим предприятиелерге заказлардынъ туьскени бизге бек ярдам этеди, эм сол зат бу тармакка оьспеге демевлик береди, сол оьрленуьв бирер аналитиклердинъ тамашасын келтиреди», – деген регион етекшиси.

Соны ман бирге В.Васильев республикада уьйкен ресурс барлыгын эм соны сав Россия ресурсы деп санамага керек болатаганын билдирген. Сол ресурс – ол иске яравлы, оьмез, кайратлы кепте куллык этип болатаган яс-явка. «Россия бойынша ис орынларына эртеректен кандидатларды сорастыратаган ортак бир тармакты киргистпеге маслагат этемиз. Биз сол кандидатларды тек республика уьшин тувыл, солай ок баска регионлар уьшин де аьзирлермиз», – деген регион басшысы.

Йыйында РФ Куллык эм социаллык коршалав министри Максим Топилин доклады ман шыгып соьйлеген.

Шарада солай ок РФ Оькиметининъ ваькиллери, Сырт-Кавказ федераллык округынынъ регионларынынъ етекшилери катнасканлар.

Яндекс.Метрика