• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Куьтпеген аьллер туьзиле калса

admin
Март01/ 2018

Бу яваплы шарада Дагестан Республикасынынъ коьлик, энергетика, байланыс министерствосынынъ, ДР бойынша Роскомнадзор управлениесининъ, ДР бойынша РФ МЧС ГУ, Ростелеком, Электробайланыс, Росгвардия, полиция, ерли администрациясынынъ, территориаллык сайлав комиссиясынынъ ваькиллери ортакшылык эткенлер. 

Уьйренуьв Ногай район территориаллык сайлав комиссиясынынъ меканында оьткерилген. Мунда келеяткан сайлавлар куьнинде электроэнергия, ерли байланыс, «Сайлавлар» деген бас цифровой каналынынъ аьрекети эгер анъсыздан уьзиле калса, солай ок штаттагы генератор «кулланувдан шыкканга» эм сол капылыстан «янганга» усаслы аьллер туьзилген эдилер. 

Регламент бойынша «болган ис» пен Россия Орталык сайлав комиссиясындагы ФЦИ, ДР Сайлав комиссиясына, тийисли республикалык службаларына билдирилди. Бир саьат заманнынъ ишинде специалистлер баьри «етиспевликлерди» де тайдырдылар.

Ремонт бригадаларынынъ аьрекетининъ сырагылары бойынша Багавудин Гусаев солардынъ куллыкларына аьруьв белгисин берди, соны ман бирге ол баьри службалар да уьйренуьвге сол шынтысы ман да болган ис кимик эс бергенин белгиледи. Солай ок ол меканга сайлавшыларда киргистуьв йорыгын канагатлав бойынша керекли талаплавлар тутылганы, туьзетуьвши службалар толысынша тийисли персонал эм авариялардынъ ызларын тайдырув уьшин баьри керекли алатлар ман канагатланганы эм болган шаклы кыска заман ишинде анъсыздан шыгып калган «маьселелерди» тайдырганы акында айтты.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group