Исти ийгилендируьв ниетте

2017-нши йылда савыт-садактынъ, атылатаган затлардынъ законсыз айланысына карсылык этуьв бойынша аьрекет этуьвдинъ сырагылары акында эм 2018-нши йылда оны ийги этуьв бойынша шаралар акында.

РФ Президентининъ сайлавларды озгарувга аьзирлик коьруьв болжалында 2018-нши йылдынъ 18-нши март куьнинде сол сайлавлар оьтеекте болмага болаяк террористлик актларды аянлав эм олардынъ алдын шалув бойынша шаралар акында.

Районнынъ дин аьрекетшилерининъ правосаклав органлар ман МО-дагы АТК ман биргелес аьрекет этуьвдинъ аьли акында.

Баьри ойласылган соравлар бойынша юритилетаган ислер акында айтылганлай, етиспевликлер де белгиленди. Кенъестинъ сырагылары бойынша комиссиядынъ аьрекетин ийгилендируьвге каратылган токтаслар кабыл этилинди.