• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Исти ийгилендируьв ниетте

admin
Март02/ 2018

2017-нши йылда савыт-садактынъ, атылатаган затлардынъ законсыз айланысына карсылык этуьв бойынша аьрекет этуьвдинъ сырагылары акында эм 2018-нши йылда оны ийги этуьв бойынша шаралар акында.

РФ Президентининъ сайлавларды озгарувга аьзирлик коьруьв болжалында 2018-нши йылдынъ 18-нши март куьнинде сол сайлавлар оьтеекте болмага болаяк террористлик актларды аянлав эм олардынъ алдын шалув бойынша шаралар акында.

Районнынъ дин аьрекетшилерининъ правосаклав органлар ман МО-дагы АТК ман биргелес аьрекет этуьвдинъ аьли акында.

Баьри ойласылган соравлар бойынша юритилетаган ислер акында айтылганлай, етиспевликлер де белгиленди. Кенъестинъ сырагылары бойынша комиссиядынъ аьрекетин ийгилендируьвге каратылган токтаслар кабыл этилинди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group