• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Миллет баска болса да, ниетимиз бир

admin
Март05/ 2018

Йыйында «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары, комиссия председатели Баймагомед Ярлыкапов эм комиссия секретари Зухра Аджиманбетова, комиссия агзалары катнастылар.  Шарадынъ барысында увыт айдынъ 18-нши куьнинде Кизляр каласында болган теракт акында соьз коьтерилди. 

Йыйылганлар Кизляр каласында болган терактта баьле-казага йолыкканлардынъ, оьлгенлердинъ кардаш-ювыкларына бассавлык йорадылар.

«Биз анълаймыз, сондай оьзгерислер коьп миллетли Дагестан Республикасында тыпаклыкты, татымлыкты бузып, халклар ара урысларды, согысларды тувдырув ниет пен этилинедилер. 

Биз – дагестаншылар, миллетимизге, олтырган ис орынларымызга карамастан, ямагатымызга каратылган кавыфлык- экстремизм эм терроризмге карсы турмага керекпиз», – дедилер йыйын катнасувшылары.

Г. Курганова.

Суьвретте: шара барысында. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group