Дайым сени эсимизде саклармыз

Кыстынъ бир куьнинде авылда эки карак бар экени белгили болады, олар табылганда, милиция куллыкшыларына карап  от ашадылар. Милиция куллыкшыларынынъ уьйкени яраланады эм караклар школага карап кашадылар, школага етпей, янындагы меканда ясырынадылар. Замир, олар школага карап бармасын, балаларга зыян келтирмесин деген ниетинде энъ де аявлы – оьз яшавын аямады. 

Мине сосы авыр эм ашшы куьннен 12 йыл оьтти, эм  йыл сайын 16-ншы увыт куьнинде онынъ эстелигининъ касына ердеслери йыйналып, оьз баьтирин эскередилер. Бу йыл да Замирдинъ эстелиги касында полиция куллыкшылары, окытувшылар, окувшылар йыйылдылар, солай ок мунда окытувшы Б.Агаспаров, «Ногайский район» МО-сында Терроризмге карсы комиссиядынъ аьрекетин канагатлав эм юридический соравлар бойынша боьлик етекшиси Зарина Уразаева эм специалистлери, баскалар ортакшылык эттилер. Бас деп соьзди Ногай районы бойынша ОМВД байыр сырасы ман ислев бойынша куьп етекшиси Казбек Абдулкеримов алды. Ол ердеси Замир Акмурзаевтинъ эткен йигитлиги уьшин юрегинде уьйкен оьктемлик саклайтаганын айтты. Балаларды сосындай баьтирлерден коьрим алмага эм олардынъ атларын, эткен йигитлигин эслеринде сакламага шакырды эм сосы куьнде болган авыр хабарды айтып озды. Оннан сонъ «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов Замир эм сосындай баьтирлер, балалар таза аспан астында яшасын деп, оьз янларын аямайтаганын белгиледи эм баьри аьдемлер биргелесип, сосы уллы яманлык – терроризм мен куьреспеге тийисли деп  шакырды. Ол сосындай увыл тербиялаганы уьшин онынъ атасы Махмудка уьйкен савбол айтты. Тагы да эстелик касында Замирдинъ атасы Махмуд Акмурзаев, окытувшылар Бэла Нурласанова, Софият Отевалиева соьйледилер. 2-нши класс окувшылары Замирге багысланган ятлавлар яттан айттылар. Сонъ эстеликке гуьл байламлар салынды. 

Биз буьгуьн Замирдинъ анасын коьрмей кетип болмадык. Ол тувыл ма баьтир йигитти тербиялаган, элин, халкын суьйип уьйреткен, шынты эр кисидинъ касиетлерин канына синъдирген. Эстелик касына йыйылганлар, Замир яшаган уьйге барып, онынъ анасына йылы соьзлерин айттылар. Коьзлери ясларга толган кыскаяклы да келгенлерге оьз разылыгын билдирди.  Увылын йойган анага бар ма узаклыгы баьлединъ. 

Мутылмасын баьтирлердинъ атлары. Эсте саклансын болган авыр оьзгерислер де, ама энди олар  бир де кайтарылмаса экен.

Н. Кожаева.

Суьвретте: З.Акмурзаевтинъ эстелигине багысланган шарада.