Сизден коьрим алармыз

Баьтирлер мен йолыгыс – ол баьтир эм кайгылы оьзгерислерге катнаслыгы болганларга сый этуьв. 4-нши номерли «Карлыгаш» куьбининъ балалары Уллы Аталык эм Афган согысларынынъ тарихи мен таныстылар.

Камалдин Алимханович балаларга онынъ атасы кайтип согыска барганын, кайдай кыйын заманлар болганын, кайдай кыйын аьллерде согыс майданын бирев де тасламаганын эм яраланган йолдасларын бирев де калдырмаганын,  Рейхстагта Баьтир Алимхан Асанов оьзининъ атын язып калдырганы акында айтты.

Даниял Исмаилович та балаларга узак Афган ериндеги коьрген куьнлери акында кызыклы хабарлады. Эльвира Хазраталиевна болса аьскерде хатынлар кайтип ислейтаганын билдирди. 

Шарада балалар ятлавлар яттан айттылар, туьрли биювлер, сонынъ сырасында миллет «Айланай» биювин де бийидилер, оьзлери де соравлар бердилер эм явапладылар. Сонъ олар келген конакларга оьз коллары ман ясаган затларды савкатладылар. 

Йолыгыс йылы аьлде оьтти. Балалар, тап уьйкенлер кимик, оларга уьлги болган аьдемлер барын белгиледилер. Конаклар болса, Гульнара Янибековнага эм  балаларга коьнъил коьтерилис аьлде оьткен шара уьшин оьз разылыгын билдирдилер. 

М. Юнусова.

Суьвретте: йолыгыстан коьринис.