• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Ана тилим ­– алтын тилим

admin
Март06/ 2018

Китапханадынъ бас методисти Таужан Анваровна шарады ашты. Ол окувшыларга соьздинъ оьткирлиги, йырларымыздынъ ыспайлыгы, эртегилеримиздинъ, такпакларымыздынъ терен маьнелиги акында айтты. Сонъ ол соьзди Фатима Янмурзаевна ман Салимет Ахматовнага берди. С.Майлыбаева балаларга халкымыз аьвелгиде кайдай уллы эм куватлы болганын, куьшли йыравларымыз акында оьктемли эм кызыклы хабарлады, оьзининъ ногай тил акында ятлавын да окып йыйылганларга эситтирди. Ф.Ярлыкапова тилдинъ маьнелигин анълаткан Эзоптынъ баснясын окыды эм ногай халкынынъ ваькиллери туьрли эллерде оьз аьдетлерин, тилин йоймай яшайтаганын балаларга айтты эм керекли маслагатлар да берди. Солай ок бу шара катнасувшылары йырлавшымыз Бегали Куруптурсуновтынъ кобызынынъ занъыраган сеси мен бирге «Буйратлар», «Элим турса» эм баска йырларды коьнъил коьтерилис аьлде йырладылар. Оннан сонъ  З. Аджимуллаева, А. Аджибатырова, А. Мусаурова, М. Баймухамбетова, С. Магомедов, Я. Кожаев эм баска окувшылар йыйылганлардынъ юреклерин ийги сезимлерге бийлетип, ногай тил акында шаирлеримиздинъ ятлавларын яттан айттылар. Орыс миллетли окувшы Л.Сорокина ортага шыгып ногай тилин суьетаганын эм билетаганын айтып, Р.Гамзатовтынъ «Ана тилим» деген ятлавын айтты, ана тилине багыслап язган сочинениесиннен  кесекти йыйылганларга А.Мавлимбердиева окып эситтирди. Сапихан Курпаева Кадриядынъ оьз окытувшысы Оьлмес Толубаевага  багыслаган «Тилим меним» деген ятлавын окыды. Сонъ Сапихан Нартуповна ойын эсабында ногай такпакларды баслады, балалар болса тамамладылар. Оннан сонъ ногай ярыкландырувшы Муса Курманалиев акында Таужан Алиева хабарлады. Солай ок ол Муса Курманалиевичтинъ  келеектегидинъ балаларына  ана тилин мутпанъыз эм билимли болынъыз деген шакырувын окып эситтирди. Китапханадынъ яслар боьлигининъ етекшиси Арувзат Шамбилова йыйылганларга компьютер амалы ман тил акында презентация коьрсетти.

Ана тилининъ куьнине багысланган шара бек кызыклы эм коьнъил коьтерилис аьлде оьтти, ол балалар уьшин бек пайдалы болды. Шара уйгынлавшылар оьзлерининъ алдына салган баьри мыратларын толтырдылар. Келген конаклар шара озгарганларга оьз разылыгын билдирдилер.

Н. Кожаева.

Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group