• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Оьз ыхтыярлары уьшин куьрескенлер

admin
Март12/ 2018

Соннан 60 йыл оьткен сонъ немец революционери Клара Цеткин 1919-ншы йылдагы Халклар ара хатынлар-социалистлер конференциясында 8-нши Март куьнин хатын-кызлар куьни деп халклар ара оьлшеминде байрамшыламага кенъес эткен. Сол йылларда бу шакырув сав дуныя бойынша кыскаяклылардынъ эрлер мен тенълесуьви уьшин куьресине айланган. 1911-нши йылдан алып 8-нши Мартты Данияда, Германияда, Швейцарияда, Австрияда белгилейдилер. 

Россияда болса бу байрам биринши кере 1913-нши йылда белгиленген. 1917-нши йылда россия хатынлары калалардынъ орамларында йыйылып, «Оьтпек эм тынышлык!» деген шакырув эткенлер. Сол йылдагы Заманлы оькиметтинъ аьризеси мен Россия кыскаяклыларына сайлав ыхтыяры берилген. Эски эсап пан ол 23-нши февраль, янъысы ман 8-нши Март куьни болган.

Совет власти сонда ок 8-нши Мартты Халклар ара хатын-кызлар куьни деп беркиткен эм оны патшалык байрамы деп токтастырган. 1965-нши йылдан алып бу куьн тыншаюв куьни деп саналады. 

Буьгуьнлерде 8-нши Март эндигиси политикалык байрамы болып саналмайды. Соны СНГ-дынъ баьри эллеринде де белгилейдилер. Сол куьн баьри ерлерде де аналарды, тетейлерди, хатын-кызларды байрам ман кутлайдылар.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group