Танъ шолпан ман тенълестиредилер

Базарбийке Байрамешовна Бораншы авыл орта мектебинде физкультура сабагынынъ окытувшысы болып 40 йыл узагында куллык этеди. Сол 40 йыл ишинде ол коьп етимислерге етискен, коьплеген Сый грамоталар, разылык хатлар, окувшыларынынъ савболсынлары онынъ байыр иси акында шайытламасында бар. 2009-ншы йылдан алып сулыплы окытувшы Дагестан Республикасынынъ билимлендируьвининъ отличниги болады. Ол ис йолдаслары арасында да сый казанып келеди. Ясларга – ийги маслагатшы, тенълерине – танъ йолдас. Олар оны танъ шолпан ман тенълестиредилер.

Суьвретте: Б. Абдулхаликова.