• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Авыл яшавшыларынынъ коьнъилине етеди

admin
Март12/ 2018

Камила Кожаева Уьй-Салган авыл маданият уьйин етекшилегенли коьп болмаса да, эткен куллыкларын белгилемеге болады. Ол Георгиевск каласындагы патшалык гуманитарный технический колледжининъ юридический факультетин кутарып, Терекли-Мектеб авылында ислеген. Бир йылдан сонъ аьел курып, Уьй-Салган авылына коьшеди. Мине мунда 2012-нши йылдан алып маданият уьйин етекшилейди. Баьри авыл  маданият уьйлерининъ етекшилериндей  болып, аьр бир байрамга туьрли шаралар уйгынлайды, олар бек кызыклы аьлде оьтедилер. Шараларга тек яслар тувыл, савлай авыл келеди. Авыл яшавшыларыннан Камилага бек коьп разылык соьзлер айтылатаганына оьзим де шайыт болганман. Солай ок  Камила Алавдиновна театраллык эм биюв кружокларын юритеди. Онынъ етекшилеви астында балалар баьри районда озгарылган балалар конкурсларында катнасадылар. «Ойларымыз, ниетлеримиз ше коьп, тек оларды толтырмага амаллар керек. Айтылган маьселелер акында айтып турмага да суьймеймен, бас деп авылда балалар коьп болса экен, олар ман бирге биз коьп затка етермиз эм енъермиз», – дейди яс авыл маданият уьйининъ етекшиси. 

Н. Эрежепова.

Суьвретте: К. Кожаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group