• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Алдышылыкты алып барады

admin
Март13/ 2018

Феруза Курманали кызы орманлык хозяйствосында бир неше йыллар ис аьрекетин бардырып келеди, сол йыллар ишинде онынъ бу тармакта терен билими бир неше кере белгиленген. Ногай шоьлининъ аьр бир оьсимлиги, шоьби ога таныс эм баалы. Ол аьр бирисин аьдуьвлеп, шоьлди ясылландырар, коьрклендирер уьшин аз куьш салмайды.

Феруза Курманали кызы сыйлавга эм савгалавга тийисли хатын.Хатын-кызлар куьни алдында биз Феруза Курманали кызын алган белгиси мен эм байрам ман кутлаймыз. Алдыда гуьл шешекейлер толган майдандай мол наьсипти, ден савлыкты, исинъизди тек Ногай шоьлди ярасыклавга багыслап турынъыз.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: Ф.Дикинова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group