Бизде конакта Путиннинъ сенимли аьдемлери

Йолыгысты юритуьвши Сабират Абубекерова йыйылганларды келген сыйлы конаклар ман таныстырып, соьзди кандидат В.Путиннинъ сенимли аьдеми Д.Магомедовка берди. Ол янъыларда Н.Нурбагандов пан бирге В.Путин мен йолыгысувда болганлары акында билдирди. Д.Магомедов ногай халкы «уллы, ыспайы халк, онынъ ваькиллери кайсы ерде де оьзлерин тийисли кепте юритедилер. Сондай халк сайлавларда да тийисли кандидатты сайлар», – деп айырым белгиледи. Ол «Россиядынъ танълагысын биз Путин мен бирге курмага ниетленемиз. Сондай аьдем мен Россия энъ де уллы элге айланар», – деген сенимин билдирди.

Н.Нурбагандов Путинди тек телевидениеден тувыл, онынъ янына барып коьргени, оны ман уьйшилик аьлинде болганы эм кайтип ол Нурбагандовлардынъ аьелининъ кайгысын боьлискени, Магомедтинъ йигитлигине уьйкен оьрмет эткени акында хабарлады. «1999-ншы авыр йылда ол (Путин) Дагестанга келди. Ол бизди сондай кыйынлы куьнлерде коьтергишледи, бирлестирди, Дагестанга суьйимлигин билдирди. Ол бизди, дагестаншыларды, айырым сыйлайтаганын дайым да билдиреди», – деп белгиледи Н.Нурбагандов. Ол Путинге 1990-ншы йыллардан кайдай эл, кайдай армия калганын, аьлиги заманда онынъ басшылыгы ман патшалыгымыз эм армиямыз кайдай куьш йыйнаганына эс эттирди. «Мен оьзим Путин уьшин давысымды береекпен. Мен биревге де онынъ уьшин давыс беринъиз деп тилемеймен. Тек сайлавларга келмеге керек. Сайлавларга келип, аьр биримиз уьйкен туьрленислердинъ катнасувшысы болмага тарыкпыз», – деди Н.Нурбагандов.

Йолыгыста «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, район ясуьйкенлер советининъ председатели Рашид Мурзагишиев, район депутаты Рустем Гапаров, Ногай ЦРБ-нынъ бас врачынынъ орынбасары Асрет Абдурахманова эм баскалар шыгып соьйледилер.

М.Ханов.

Все фото по ссылке — https://golosstepi.ru/mediafajly