• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Аьрекетлери аьдемлер мен байланыслы

admin
Март14/ 2018

Буьгуьнги Хатын-кызлар байрамын да кызлар ис орынында йолыгадылар. 

Сыйлы бизим куллыкшы кызлар бу куьнде сизге толы коьнъилди, куванышты, кушагынъыз толган гуьл байламларын йораймыз.

Г.Арифуллаева.

Суьвретте: Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сынынъ миграционлык пунктынынъ куллыкшылары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group