• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Коьп разылыкка тийисли

admin
Март14/ 2018

Эмма Уразакаевады Терекли-Мектеб авылында танымаган, ога куллыгы туьспеген, юрегинде ога уьйкен разылык сакламаган аьдемлер йок десек оьтирик болмас. Куллыгына мукаят, ога янын берген кыскаяклы район орталык больницасынынъ реанимация боьлигинде 1997-нши йылдан алып ислейди, сосы авыр куллыкты узак йыллар юритип бир де авыр деп те айтпаган. Аьр кайсымызга колыннан келген коьмегин этеди эм колы бек енъил деп нешевлер айтады. Эмма Юсуповна исин де ийги толтырып, уьш баласына ийги ана да болып уьлгиреди. 

Суьвретте: Э.Уразакаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group