• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Кызыклы юмалык

admin
Март14/ 2018

Дуьйсемби куьннен юма сонъгы куьнге дейим план бойынша шаралар юргисттилер, айтпага: «Орыс тилим, сен баалы эм суьйикли», «Энъ де билимли окувшы», «Умницы и умники» конкурслары, «Энъ де суьйикли китабим» сочинениелер конкурсы, «Оьз ойын» викторина эм мерекешиге багысланган там газета. Солай ок «Живая классика» конкурсы да оьтти. Белгиленген шараларда 5-9-ншы класс окувшылары катнастылар. Окувшылар юмалыкта оьзлерининъ баьри билимлерин эм оьнерлерин коьрсеттилер. «Умники и умницы» эм «Счастливый случай» конкурсында — 5-нши класс окувшылары, «Оьз ойын» конкурсында 7-нши класс окувшылары, сочинение конкурсында А.Тулашева (6-ншы класс), «Энъ де билимли окувшы» конкурсында А.Искаков (7-нши класс) 1-нши орынга тийисли болдылар. Сосы орыс тилининъ юмалыгында Р.Казгереева, Е.Эсиргепова, Р.Бальгишиева, А.Кельдасова, Д.Абдулсаметова, А.Бейтуллаева, А.Искаков белсенли катнастылар. «Живая классика» конкурсында 1-нши орынды Д.Абдулсаметова (6-ншы класс), З.Манапова (7-нши класс), Е.Эсиргепова (9-ншы класс) бийледилер. Бу конкурста И.Джумагельдиева, Н.Кульдиева, Ф.Оразбаева жюри агзалары эдилер.

Юмалык бек аьруьв, кызыклы аьлде оьтти. Юмалыктынъ сырагылары бойынша окувшыларга Сый грамоталар тапшырылды.

Г.Янгазиева.

Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group