• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Тилди оьрметлеп

admin
Март14/ 2018

Юмалык барысында туьрли конкурслар, шаралар озгарылды. «Меним суьйген айваным» конкурсында А.Кельдасова (8-нши класс), А.Акманбетова (4-нши класс) 1-нши орынды бийледилер. «Ана тилин калай билемиз» деген конкурсында 8-нши класс окувшылары енъуьвши болдылар. «Эртегилер дуныясында» деген суьврет ясав конкурсында 5-нши класс окувшысы С.Тангатарова 1-нши, А.Тулашева (6-ншы класс) 2-нши, Х.Кельдасова эм А.Бейтуллаева 3-нши орынды алдылар. Шараларда белсенли катнаскан балаларга Рамзия Ахмат кызы Сый грамоталар тапшырды. Ногай тил юмалыгы кызыклы аьлде оьтти.

Г.Янгазиева, окытувшы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group