• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Владимир Путин – Дагестанда

admin
Март14/ 2018

Элимиздинъ етекшиси ювык заман ишинде Дагестаннынъ оьрленуьви уьшин этпеге керек ислерден тура В.Васильевте оьзининъ ой-карасы бар экенин билдирди. В.Путин оннан кыска заман болса да эткен куллыгы сырагысында эндигиси ювык заман ишинде кайсы ислерге урынаягы акында сорады.

Дагестан Аькимбасынынъ кесек заман куллыгын юритуьвши буьгуьнлерде республика алдында бир неше борышлар туратаганын белгилеген. «Биз, бириншилей, бар болган социаллык соравларды шешемиз, указларды эм борышларды толтырамыз. Ама соны ман бирге – Сиз де буьгуьн сол тема акында айттынъыз – биз республика оьзи де (Дагестан бир заманларда донор болганын шыгып соьйлегенлер эсинде саклайдылар, аьдемлер соны ман оьктемсимеге суьедилер) хыйлы зат этпеге болатаганын коьремиз», – деди.

Ол регионда газ бан канагатлавшы станциялары, рыноклар ман маьселелер барлыгын эм олардынъ ваькиллери мен йолыгыслар оьткерилгенин билдирди. «Сондай хабарласувлар ювык арада курувшылар ман да оьткереекпиз, оларга бизде коьп соравлар бар: коьп затлар курадылар, болса да налогларды коьрмеймиз. Биз аьли бу соравлар ман куьн сайын каьр шегип басладык. Аьдемлер соларды коьргени, баа бергени, биз тагы да сондай йол ман армаган бараягымызды куьткени бек аьруьв. Сиз бизди колтыклаганъыз уьшин савболынъыз. Бизге федераллык орталыгы йиберетаган карыжлардан баска оьзимиздикин де биз эндиги кулланаякпыз. Коьп савболынъыз», – деди В.Васильев.

Сол куьн ок В.Путиннинъ етекшилиги мен Махачкалада Дагестаннынъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ соравлары бойынша кенъесуьв озгарылган.

Президент республикада бир неше приоритетли йоллар бойынша ийги тамамлар барлыгын белгилеген. Соьйтип, 2016-нши йыл ман тенълестиргенде, былтыр промышленность производствосы 15,7 процентке оьскен. Сол ок заманда асыллавшы тармактынъ производствосы 19,5 процентке арткан. В.Путин ол зат Дагестанда бас деп коршаланув промышленностьтинъ заказлары ман бажарылганын билдирди.

В.Путин республикадынъ агропромышленность комплексинининъ етимислерин де белгилеп озды.

Соны ман бирге патшалыгымыздынъ етекшиси аьли уьшин Дагестан яшавшыларынынъ аян келимлери сав элдикине коьре тоьмен экени акында айткан. «Сонынъ уьстинде, дагестаншылардынъ келимлерин арттырув уьстинде куллык этуьв керегеди», – деген В.Путин.

Президент республикадынъ маьселелерининъ бириси деп Дагестаннынъ дотациялар ман субсидияларга айлак та байланувлы экенин билдирди. Соларды шешуьв уьшин ол регионда байыр производстволык предприятиелерин, янъы ис орынларды туьзуьв, инфраструктура эм социаллык тармагын модернизациялав керегин эске салды.

В.Путин регионнынъ борышлары йылдан- йылга артувы акында айтты. Онынъ соьзи мен Дагестанда куллыксызлык оьлшеми ортакроссиялык оьлшеминнен де артады, кыйын ак оьлшеми де тоьмен.

Элимиздинъ басшысы республикага россия эм шет эллер инвесторларын келтируьв керегин де белгилеп озган. «Республикада узак болжаллы капиталларды киргисткендей тармаклар аз тувыл. Солардынъ ишинде – авыл хозяйствосы, тамак азык, асыллавшы промышленность, туризм», – деген В.Путин.

Ол республикада предпринимательлер белсенлигин колтыклав керегине де эс эттирди. Буьгуьнлерде, деди ол, киши эм орта бизнес тармакларында мынълаган дагестаншылар ислейдилер эм фермер, аьел хозяйстволарын эм предприятиелерин туьзуьв уьшин энъ де керекли аьллерди кеплендируьв керегеди.

Соьзининъ ызында В.Путин регионда медицина, билимлендируьв сапатларын арттырув, куллыксызлык эм ярлылык оьлшемлерин тоьменлетуьв соравларына айырым маьне беруьв керегин белгиледи.

РФ Президенти сол куьн Махачкалада ямагат ваькиллери мен де йолыгыскан.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group