Ногай халкынынъ билбили

Айырым разылык соьзин кеспили куллыгын бажарымлы бардырган кыскаяклыларга каратып, Владимир Васильев оларга Сый грамоталар эм орденлер тапшырды, саьатлер савкатлады.

Солардынъ ишинде «Дагестаннынъ халк артисти» деген сыйлы атка буьгуьн бизим ердесимиз, йыршы кызымыз, «Айланай» патшалык фольклор- этнографиялык ансамблининъ солисткасы Фатима Нурлубаева тийисли болды. Ол ногай маданиятымызды оьстируьвге коьп куьшин салады. Республикада, районда болган туьрли шараларда Фатимадынъ билбил сеси бизди юбантып, коьнъилимизди оьр коьтерип келеди. Сондай сыйлы йогары савгага босына тийисли болмаганын белгилеп, бек суьйинемиз, уьстинликлер, бийикликлер йораймыз. Нур себилсин дайым юрген йолынъа, Фатима Явгайтаровна.

А.Каракаева.