• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Сав дуныяга каратылган

admin
Март16/ 2018

Сонынъ баслапкы кесегинде Президент элдинъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ маьнели соравларына эс эттирди. Ол ямагатымыз алдына бас борыш салды – оьткен йыллардагы элимиз етискен уьстинликлерге таянып, экономикада уьйкен оьлшемли оьсуьвди канагатлав эм сонынъ негизинде яшав сапатын армаган иркуьвсиз оьрлендируьв. Олай дегени, ювыктагы алты йыллар ишинде ярлы яшайтаганлар санын эки кере кемитуьв, яшавшылардынъ орта келимлерин эки кере арттырув, пенсия оьлшемин баалардынъ оьсуьв оьлшеминнен йогары дережеде индексациялав. «Биз баьри ресурсларымызды, баьри куьшимизди юмырыкка йыйнап, йигерли, хайырлы куллык этуьвге эркимизди коьрсетпеге борышлымыз. Эгер биз бу затты этпесек – бизим де, бизим балаларымыздынъ да, элимиздинъ де келеектегиси болмаяк. Соьз бизге ким ди бирев келер, бизим еримизди тартып алар эм тонар деген маьнеде тувыл. Кери калув – мине кайда бизим бас коркынышымыз эм бас душпанымыз», – деп ашык кепте билдирди Путин. 

Путиннинъ Язбасынынъ экинши кесеги аьлиги заманда Россияга США эм Куьнбатар Европа эллери, НАТО согыс блогы ягыннан «юмырык яскавга» карсы каратылган бек дурыс эм керекли явап деп санайман. 

Патшалыгымыздынъ етекшиси элимиздинъ кавыфсызлыгын беркитуьв, Савытлы куьшлерди энъ де алдышы согыс техникасы эм алатлары ман канагатлав – ол аьлиги авыр халклар ара аьллеринде айлак та керекли йоллардынъ бириси экенин туьз белгиледи. Соны ол Язбасын окып турганда аян мысаллар ман беркитти. Мени онынъ коьрсеткен РФ коршаланув министерствосы эм ракета-космос тармагы бирге янъы континентлер ара авыр ракетадынъ сынавларын оьткерип, стратегиялык савыттынъ янъы кеплерин аьзирлеп баслаганы акында билдируьви суьйинтти эм оьктемситти. Бу согыс алатларына дуныядагы бир ПРО тармагы да карсылык этип болмайды. Сондай аьлде бизге карсы болатаган эллердинъ савыт-садагы маьнесиз эм пайдасыз болып токтайды! Коьресиз, этемиз десе бизим аьлимлеримиз эм конструкторларымыз кайдай уьстинликли янъы затларды да ойлап шыгармага боладылар. Бир соьзсиз де, сондай янъы согыс техникасы Путиннинъ баславы, онынъ талаплавы ман яшавга шыгарылып барады. 

Соьзимди РФ Президентининъ Язбасында белгиленген соьзлер мен кутармага суьемен: «Бизге ойларымызда, ислеримизде йигерли, яваплы, куьшли болмага, олай дегенимиз – оьз аьелимизге, балаларымызга, сав элимизге пайда аькелмеге, дуныяды, патшалыгымыздынъ яшавын ийги ягына туьрлендирмеге, биз бирге косылып ниет этетаган Россияды туьзбеге керекпиз».

Э. Саитов, «Ногайский район» МО администрациясынынъ Ямагат советининъ председатели.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group