Эл уьшин куллык этпеге борышлы

Баймамбет Карагулов, Червленные Буруны авыл яшавшысы, ерли дин аьрекетшиси.

– Бизге элимиздинъ Конституциясы ман сайламага эм сайланмага сыйлы ыхтыяр берилген. Сонынъ уьшин мен де, оьзимнинъ коьплеген авылдасларымдай болып, авыл участок сайлав комиссиясына оьзимнинъ гражданлык борышымды толтырув уьшин келдим.

Буьгуьн биз сав элимиз бен бирге патшалыгымыздынъ басшысын сайлаймыз. Россия Президенти болып ким сайланувына да карамастан, ол аьдем энъ де бас деп бизим коьп миллетли Аталыгымызга, бизим халкымыздынъ оьрленуьви уьшин куллык этпеге борышлы. Аьлиги заманымыз бек авыр эм кыйынлы, халклар ара аьллер де кавыфлы, сол себептен янъы сайланган президент энъ биринши болып аьдемлер акында ойланмага тарык. Буьгуьнлерде окув, эмленуьв, бир якка барув бек баалы. Сонынъ уьшин элдеги социал-экономикалык маьселелерди, экология эм халклар ара соравларды шешуьв керегеди. Болса да мен буьгуьн Россия гражданлары дурыс сайлавын этерлер эм тийисли кандидатты сайларлар деп сенемен.

_ _ _

Аджибатыр Мусауров (ол Терекли-Мектеб сайлав участокларынынъ бирисине эртенъ мен бириншилер сырасында келген сайлавшы эди), пенсионер.

– Каты куьн, 18-нши мартта, РФ Президентин сайлавлар болып оздылар. Бу куьн аьр биримиз оьзимиздинъ конституционлык ыхтыярымыз бан пайдаланмага эп болды эм аьр биримиз оьзимиз сенетаган аьдемнинъ пайдасына сайлавымызды эттик. Биз баьримиз де туьрли, ама бир зат бизди бириктиреди: биз бойсынмайтаган, куьшли, онъайлы, эркин Россияда яшамага суьемиз. Мен, оьзек те, оьз тавысымды Владимир Владимирович Путин уьшин беремен.

_ _ _

Таьтли-Булак (Калинин) авылында эртеннен алып анъ сеси эситилди. Сайлавлар оьткен мекан алдында аьдемлер бийип, йыр йырладылар. Авыл яшавшысы Мурзабек Манкаевтинъ соьзи мен, Россия Президентининъ сайлавлары – ол дайым да аьдемлер уьшин байрам. Эм халк оьзининъ келеектегисин сайлады. Сайлавымызда мен янъылмадык деп, сенемен. Мен де савлай дуныяда тынышлык уьшин тавысымды бердим. Россия Президенти буьгуьнлерде дуныялык борышларын толтырады. Биз оьзимизге тек президентти тувыл, дуныя келеектегисин сайладык.

_ _ _ 

Ногай районынынъ Ленинаул яшавшысы Салимсолтан Муждаковтынъ белгилеви мен, авылда сайлавлар белсенли эм парахатлы аьлде оьтти. 

– Авыл яшавшылар тек республикадынъ Халк эм район йыйынларына эм солай болып, авыл поселениелерге депутатларды айырувда кышкырыклар болып кетпеге болады. А мунда сайлав бирев – Россия Федерациясынынъ Президентин сайлав.Ногай районынынъ Куьнбатар авылы баьри сайлавларда да белсенли катнасувы ман данъклы. 18-нши мартта бу уьйкен авылдынъ яшавшылары, бир аьдем кимик Россия Президентининъ сайлавларына бардылар, баьриси авылда 1137 аьдем  тавысын бермеге кереклер. Бизим корреспондентке комиссия председатели айтканлай, кешки 6 саьатке дейим 800 аьдем оьз тавысын бермеге сайлав участогына барганлар. Солай ок комиссия агзалары тергевшилер мен бирге кой кошарларга да барганлар. 

Авыл яшавшысы Гульбария Межитова айтканлай, сайлавларда яшавшылар белсенли катнастылар:

– Карт та, яс та оьзининъ, балаларынынъ, уныкларынынъ келеектегисине тавысын бермеге барадылар. Аьлиги заманлар тыныш тувыл. Бизге явга берилмес уьшин, бирлесуьв керек. Мага коьре меним ердеслерим де соьйтип ойлайдылар.

_ _ _ 

Ногай районынынъ Карагас авылында да Россия Федерациясынынъ Президентин сайлавлары оьз йорыгы ман озды. Россиядынъ Президенти 6 йыл болжалына сайланды. 

Бу йылгы сайлавларда авыл яшавшылары – сайлавшылар белсен катнастылар. «Элбетте, бу куьн ясуьйкен де, ясы кишкей де оьзининъ бактысына оьзи ие экенин коьрсеттилер, олардынъ буьгуьнги сайлавыннан, тавыс беруьвиннен элининъ, тувган ерининъ, айырым айтканда, оьзининъ яшавы себепли экенин анълайдылар…», – деди Карагас авылындагы 1183-нши номерли сайлав участогынынъ председатели Курпай Сатыров. 

Буьгуьн оьзининъ тавысын биринши кере, сайлавларга барып, Марина Сариева да берди. 

«Мен оьзимнинъ тавысымды куватлы Россия уьшин уьйкен сенимим мен беремен», – дейди ол.

Сайлавларда ясуьйкенимиз, Россия Федерациясынынъ ярыкландырув тармагынынъ отличниги Альмира Ялманбетовна Капашова да белсен катнасты. Онынъ билдируьвине коьре, бу йылгы сайлавлар ашык эм демократиялык кепте оьтеди. 

«Мен де оьз тавысымды Россиядынъ куватлы куьшлерине беремен, Россиядынъ етекшиси акыллы, эртеректен баьри затларды коьрип болмага керек», – деди ол сайлавлар куьн. 

Карагас авыл еринде сайлавлар бир иркилуьвсиз, янъылыссыз оьтти.

_ _ _

Батыр-Мурза авылында  оьз тавысын беруьв ниетте, сайлавшылардынъ баьрисининъ яртысыннан коьбиси, сайлав участогына барган деп, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспондентине 1191 номерли участогынынъ Сайлав комиссиясынынъ председатели Амирхан Нурманбетов билдирди. Онынъ соьзлери мен авыл яшавшылары сосындай маьнели сайлавларда катнаспага  шалысадылар. 

Авыл яшавшысы Разият Ваисова айтканлай, ол оьзининъ уьш уныгынынъ келеектегиси, элимизде тынышлык уьшин оьз тавысын берген. Солай ок ол Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши В.Васильевке эм Ногай район аькимбасы М.Аджековка авылда янъы школа салынув соравын шешеегине сенетаганын белгиледи. Тагы да ол 50-нши йылларда салынган школа бек эскиргенин айтты. Солай ок Р.Ваисова болаяк Россия Президентине ден савлык эм узак оьмир йорады.

_ _ _

Анжела Сейпуллаевна Батырова, Нариман авыл участок сайлав комиссиясынынъ председатели.

– Туьски 12 саьатке бизде 282 сайлавшы тавысларын бердилер. Нариман авыл яшавшылары Россия Президенти уьшин тавысларын беруьв ниет пен участокка белсенли келуьвде. Сайлав байрам аьлинде озады. Тавыслав куьнинде ямагат йорыкты полиция куллыкшылары канагатлайдылар. Сайлав участогында ямагат тергевшилери де сайлавдынъ юриси артыннан карайдылар. Участокта сайлавдынъ юрисин ирккендей бир ис те коьзге илинмейди. Ямагат тергевшилердинъ, сайлавшылардынъ соьзлери мен авыл яшавшылары Россия Президентин сайлавларга уьйкен яваплык пан янасканлар. Олардынъ тавыслары ман элимиздинъ келеектегиси байланыслы. Сонынъ уьшин сайлавларда катнасув бек маьнели ис, неге десе биз Тувган Элимиздинъ, балаларымыздынъ келеектегисин сайлаймыз. Биз патшалыгымызга тийисли президентти сайламага керекпиз. 

_ _ _ 

Терекли-Мектеб авыл яшавшысы медсестра Гульшаар Кадырова сайлавлар акында оьзининъ ойы ман боьлисти. Онынъ соьзи мен, ол элимиздинъ онъайлыгы эм оьрленуьви уьшин тавысын берген.

_ _ _

Бораншы авылында (1184-нши сайлав участогы) Россия Федерациясынынъ Президентин сайлавлары белсенли оьтти. 

Ямагат каравшы, авыл яшавшысы Камиль Озганбаев, сайлавларга коьп авыл яшавшылары келгенин белгиледи. Онынъ соьзлери мен, сайлавларда ондай белсенли катнасувды коьптен бери авыл яшавшылары коьрмеген. Авыл яшавшылары авылда ийги якка туьрленислер болар деп сенедилер. 

«Бораншы авылында газ, мобильлик байланыс эм сув йок. Мине янъыларда конъысы Шуьмлелик авылына коьгилдим от, мобильлик байланыс бердилер. Оьзек те, районымызды Мухтарбий Аджеков етекшилегеннен сонъ, коьп йыллар узагына  шешилмей яткан маьселелер каралып басланды. Биз бек сенемиз эндиги бизим авылдынъ маьселелери шешилуьви уьстинде де куллыклар басланар деп. Эгер элимизде онъайлык болмаса, бизге коьмек этпеге бек кыйын болар. Сога коьре аьдемлердинъ коьбиси онъайлык уьшин оьз тавысларын бередилер.