• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Яхшылык дуныяды саклар

admin
Март22/ 2018

Мине больницадынъ каралдысында «Ногайская ЦРБ» куллыкшыларынынъ коьмеги мен алынган азыклар болган кутыклар тизилген. Кутыклардынъ ишинде дуьги, секер, 3 килограмм ун, гречка, макаронлар, шай, кендирмай бар. Бу кутыклар «Инсан» фондынынъ ваькиллери мен алынган эм районымыздынъ коьмекте керексинген аьеллерине элтенеек. 

– Медицина куллыкшыларынынъ яшавы, иси савлайын саваплык пан байланыслы, бизге больницада коьп туьрли маразлы аьдемлерди коьрмеге эм карамага туьседи, бизим юрегимиз каткан да болар, ама авырыганларга бизим янымыз авырыйды. Сога коьре медицина куллыкшыларын каты, юрексиз деп айтканлар бек янъылысадылар. Ногайда « Яман бергенин айтар, яхшы коьргенин айтар» деген  соьзлер бар, сога коьре буьгуьнги истинъ, эткен саваплыгымыз  акында айтпага коьп суьймеймен, – деди «Ногайская ЦРБ» уьйкен медсестрасы Тотайхан Караева. 

Солай ок «Инсан» саваплык фондынынъ ваькиллерине ийги ислери уьшин уьйкен савболын врач-терапевт Сабина Садыкова да айтты. 

Н. Кожаева.

Суьвретте: акция мезгили.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group