• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Районнынъ маданият учреждениелерининъ сыйлы куллыкшылары эм ветеранлары!

admin
Март25/ 2018

Бу белгили куьн – яшавшыларды эстетика эм эдап яктан тербиялавда, анъ-акыл баалыкларды саклавда эм кайтадан туьзуьвде, бизим районнынъ маданият оьрленуьвин бардырувда маданият куллыкшыларынынъ этетаган исин баалав. Бурынгыдан алып аьдем ярасыклыкты саклавга шалыскан, эм босына тувыл маданият тармагында яшавда бизим тоьгерегимиздеги баьри ярасыклыкты терениннен сезетаган аьдемлер аьрекет этетаганлары. Сиз баскалар тыншайганда куллык этесиз, аьдемлерге оьз янынъыздынъ байлыгын толысынша бересиз, ярасыклык пан катнасувдынъ суьйинишин савкатлайсыз. Сизинъ ой-ниетлеринъиз эм аьрекетинъиз аркасы ман Ногай районы кызыклы яшав ман яшайды. Бизим районда озгарылатаган коьплеген байрамлар, конкурслар, фестивальлер аьдетке кирген эм балалар, яслар эм ясуьйкенлер арасында уьйкен сый ман пайдаланадылар. Саният уьшин оьзинъизди аямай аьрекет этетаганынъыз, несиллерди эм аьдет-йорыкларды байланыстыратаган йиплерди беркитетаганынъыз эм сизинъ йогары кеспишилик эм ярасыклыкка суьйиминъиз барлыгы уьшин сизинъ аьрекетти сыйлайтаганларга сол суьйимди тувдырмага шалысатаганынъыз уьшин сав болынъыз. Сизге берк ден савлыкты, наьсипти, кутылмас куьш-куватлыкты, яратувшылык излестируьвлер юритуьвди эм янъы етимислерди йораймыз.

«Ногайский район» МО администрация аькимбасы          М.Аджеков.

«Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели       Р.Насыров.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group