• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Орманлар олтыртув акциясы озгарылды

admin
Март25/ 2018

Аьдетинше, Орманлар олтыртув куьни – ол коьп ягыннан шатлыклы шарадан эсе, ямагат акциясы болады. Аьр бир аьдем баьрисине де пайдалы оьз эркли иске кириспеге болады. Сол куьн оьз авылынъдагы паркка яде орамга шыгып, авылдасларынъ, тенъ- досларынъ, оьз балаларынъ ман бирге бир неше тереклер олтыртсанъ болады. Сиз эгер оьзинъиздинъ азбар участогынъызда емис тереклер олтыртсанъыз, сол да уьйкен пайда. Биз не уьшин тереклер олтыртувымыз акында эндигиси балалардынъ оьзлери де биледилер. Соларды Ер планетамыздынъ «ясыл оьпкелери» деп атайдылар. Оннан баскалай, орман йолаклары авыл хозяйстводы юритуьв, мысалы, эгин оьсимликлери уьшин бек керекли. Орман йолаклары еллерди, карды иркип, эгин культураларын, отлакларды табиаттынъ каты аьллериннен саклайдылар. Парклар, ясыл скверлер, орманлыклар соларда болган аьдемнинъ кайгысын муттырады, коьзлерди оьзлерининъ коьрки мен есирге аладылар, ян-коьнъилге рахатлык, яшавга суьйимлик эндиредилер. Аьр бир аьдем табиатты коршалавды оьзиннен басламага тийисли эм сондай ийги куьн оьз колы ман бир терек сама олтыртпага керек. Ногай районында Савлайроссиялык орманлар олтыртув акциясы туьнегуьн 21-нши мартта оьткерилген. Ф.Дикинова, «Ногайское лесничество» ГКУ етекшиси.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group