• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Яшав коьринислери сонда

admin
Март27/ 2018

Аьр бир театраллык сезонынынъ ашылувын сагынышлы куьтемиз, аьр бир каравшыдынъ оьзи суьйген, ога оьз ойнавы ман яраган артисти де бар. Эсимде калган пьесалар коьп, аьр бириси оьз келбетлери мен, сонда сол келбетлерди ойнаган артистлер.

Янъыларда, Хатын-кызлар байрамына багысланып, Ногай патшалык театрынынъ куллыкшылары бир аьлемет коьрсетуьвлери мен каравшыларды суьйинттилер. Мен де сол аьлемет коьриниске шайыт болдым.Элбетте, заман тавып, «Сиз уьшин, хатын-кызлар» деп аталып, Хатын-кызлар байрамына багыслап озгарган, музыкалык эм кувандырув шарага барганыма, эш оькинмедим. Бир саьат ярым, эки саьат театрга багыслаганыма яшав оьмириме оьмир коспаса, кыскартпагандыр деп ойыма келеди. Бу концерт программасын карай келип, куванган, коьзясымды тоьккен ерим де болды. Оьзимиз де яшав бойынша янъылысатаганымызды да анъладык. Эсимде, юрегимде артист Алимхан Джалаловтынъ аьлемет сезим мен анага багысланган ятлавын окыганы калды.

Ана эм бала сав оьмирлери бойынша байланыслы. Ана баласына яшав береди, ол авырыганда, каранъа туьнлерде басын ястыкка салмас, туьн уйкысын доьрт боьлип, оьстиргени ше, коьп затларга тийисли… Ана бизи мен бирге, бактымыз яркын болса, суьйинер, кайгылы болса, ол да буьгилер…

Алимханнынъ ятлавын тынълай келип, ойга да калдым, яслыгымызда ана биз уьшин кыйналатаганына шек йок, а ана картайганда, онынъ кыйынын аклайтаганлар аьли уьшин коьп пе экен деген ойга да калдым…

Театрга кайзаман барсам да, Салимет Ханмурзаева ман Оразбике Кокоева оьз ойнавлары ман коьнъилге етеегине шекленмеймен. Бу йол да оларга тенълер йок деп айтпага боламыз.

Буьгуьнлерде бизим театрда куллык этетаган баьри артистлер де оьз кеспилерининъ усталары демеге боламыз. Боьтен де, яс артистлер аьр бир каравшыга оьз касиетлери мен, сахнада оьзлерин усташа юритип болувлары ман ярап каладылар. Олардынъ кеспи усталыгын коьтеруьв уьшин етекшиси Байсултан Джумакаев те аз куьшин салмайды. Ол – бир соьзсиз де, оьз орынындагы аьдем.

Буьгуьнлерде Савдуныялык театр куьни белгиленеди. Биз – каравшылар, театр куллыкшыларыннан аьли де аьлемет токтасларын куьтемиз.

Г. Курганова.

Суьвретте: театрдынъ актерлары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group