• Сегодня: Среда, 29 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 29 Навруз айы, 2023

Дагестан – меним тувган ерим

admin
Апрель02/ 2018

Язувшы оьз китабинде Дагестаннынъ табиаты, маданияты, санияты, тарихи акында язады. Солай ок, китапке фотосуьвретши Камиль Чутуев аьзирлеген бек коьп фотосуьвретлер кирген.

Пресс-конференция барысында янъы китап акында оьз ойларын Регионаллык журналистлер союзынынъ председатели Али Камалов, «Дагестан хатыны» журналынынъ яваплы секретари Ажа Абдурахманова эм баскалар айттылар.

Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group