• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Йол йорыкларды тутайык

admin
Апрель02/ 2018

1-нши классларда «Коьлик-ол не зат? Яяв юруьвши, коьлик айдавшы, йолавшы – ол ким?», 2-нши классларда «Тротуарда, йолавшы юруьв йолда, йол шетинде оьзин юритип билуьв йорыклары», 3-4 нши классларда «Светофор эм йол белгилери акында янъылык» деген класс саьатлери уйгынланып оьттилер. 5-нши классларда «Йол белгилери акында эртеги» деген яратувшылык дерислери оьттилер. Февраль айында мектеб етекшисининъ тербиялав иси бойынша орынбасары З.Отаровадынъ эм ОБЖ дерисиннен окытувшысы А.Валиевтинъ етекшилиги мен «Кавыфсызлык яшав сенинъ колынъда» деген ярыс программасы 6-7-нши класслар арасында уйгынланып озгарылды.

Шарага Ногай районы бойынша ГИБДД инспекторы Э.Картакаев эм яратувшылык уьйининъ етекшиси Л.Аракчиева шакырылган эдилер. Ярыс катнасувшылары «От туьсуьв кавыфсызлыктынъ йорыкларын билуьвшилери», «Кавыфсызлык йорыклары» деген блиц-сорастырувында, яратувшылык ярысларында оьз усталыкларын эм билимлерин коьрсеттилер. Шарада 20 катнасувшылары ортакшылык эттилер. ОБЖ дерисиннен окытувшысы А.Валиев 5-8-нши класс окувшыларына «Уьйге меним кавыфсызлык йолым», «От туьсуьв кавыфсызлыгы» деген видео роликлерин коьрсетти.

8-11-нши класс окувшылары «От туьсуьв кавыфсызлыгы», «Кавыфлык бизим тоьгерегимизде» деген стенгазеталарын шыгарган эди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group