• Сегодня: Вторник, 28 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Йогары коьнъилде оьтти

admin
Апрель02/ 2018

Йыйында Ставрополь крайынынъ миллет эм казачество ислери бойынша комитетининъ ваькиллери, айтпага, Нефтекумск кала округынынъ аькимбасы Д.Сокуренко, Нефтекумск кала округынынъ думасынынъ председатели П.Лиманов, Ставрополь крайынынъ регионаллык миллет-маданият автономия исполкомынынъ агзалары, Кочубей, Степновский районларынынъ, Минераловодский кала округынынъ делегациялары, Нефтекумск кала округынынъ авыллар яшавшылары ортакшылык эттилер. 

Конференция Коясыл авыл маданият уьйинде художестволык самодеятельностининъ яс катнасувшыларынынъ оьнерин коьрсетуьви мен басланды. 

Ставрополь крайынынъ регионаллык ногай миллет-маданият автономия исполкомынынъ аьрекетининъ тамамлары акында исполком председатели Б.Аджениязов эсап берди. Ол йыйылганларга ногай ямагат организациядынъ район, край бойынша маданият, спорт эм баска туьрли амалламаларда катнасувы акында, этилген ислери акында хабарлады. 

Конференцияда Ставрополь крайында РФ Президентин сайлавын озгарувга эм аьзирленуьвге сайлав комиссияларына демевлик этуьви акында соравы да каралды. 

Ставрополь крайынынъ регионаллык ногай миллет-маданият автономиядынъ исполкомынынъ агзасы З.Шерпеев Ставрополь крайынынъ баска районларыннан келген делегацияларга конференцияда ортакшылык эткенине разылыгын билдирди, йыйылганлардынъ коьплеген соравларына яваплады. 

Конференциядынъ сонъында Ставрополь крайынынъ регионаллык ногай миллет-маданият автономия исполкомынынъ келеектеги ис планы бир тавыста беркитилди.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group