• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Навруз байрамы кызыклы оьтти

admin
Апрель02/ 2018

Сол шарада Сургут каласынынъ Ногай яслар союзы экинши кере ортакшылык этти. Олар оьз миллет асларын, маданиятын коьрсеттилер. Байрамга йыйылганлар белгили ногай суьвретши Алибек Койлакаевтинъ суьвретлери мен, ана тилинде ногай китаплери мен таныстылар. Байрамнынъ конаклары зейинли яс йырлавшыларымыз Эдиге Куруптурсуновтынъ эм Узаир Наймановтынъ конъырав сеслеринде ана тилинде йырларды тынъладылар. Шарадынъ концерт программасын яс ердесимиз Мадина Кулбусунова юритти. 

Ногай миллетиннен баска болып, байрамда башкир, татар, узбек, таджик, кыргыз, азербайджан эм баска миллетлери белсенли ортакшылык эттилер.  

Суьвретте: Сургут каласындагы оьткен байрамнынъ катнасувшылары. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group