• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Туьрли халклар санияты ман таныстылар

admin
Апрель02/ 2018

Музейде конакта болганлар Алыс эм Ювык Куьнтувар, баска болып, Орта Азиядынъ, Кавказ, Казахстан, Чукотка, Бурятия халкларынынъ маданиятын, куьнтувар дуныясынынъ сыхырлыгы ман таныстылар, коьп кызыклы затларды коьрип ишки дуныясын байыттылар. Музейдинъ тамларында илинип, алыс оьмирлер акында хабарлайтаган суьвретлери, баска болып, куьнтувар халкларынынъ энъ аьвелги тукымларынынъ археологиялык казылмаларынынъ  эстеликлери Ногай яслар союзынынъ белсенли катнасувшыларына тарих бетлерин актартып, коьп оьмирлер артка аькетти. Олар бек коьп кызыклы затлар ман таныстылар. 

Соьйтип, ярасыклыкка ымтылган, тарихти суьйген ногай ясларымыз эм кызларымыз Куьнтувар халклар саниятынынъ патшалык музейинде конакта болувы ман куьнин бек кызыклы эм пайдалы озгардылар. 

Г. Нурдинова.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group