• Сегодня: Воскресенье, Октябрь 17, 2021
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 16 Казан айы, 2021

Енъуьвши болдылар

admin
Апрель03/ 2018

Волейбол ойнавшылардынъ арасында 2-нши орынды Ставрополь крайынынъ Абрам-Тоьбе авыл командасы, уьшинши орынды Нефтекумск каласынынъ командасы бийледилер.

Турнир енъуьвшилери кубокка, Сый грамоталарына, туьрли дережели дипломларына тийисли этилдилер. Ярыс йогары коьнъилде оьтти. 

 

Яндекс.Метрика