• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Ыхтыярларынъыз эм борышларынъыз

admin
Апрель03/ 2018

Бизди медициналык яктан ким страховать этеди?

Ислемейтаганларды бизим республикалык оькиметимиз страховать этеди. Ислейтаганларды оькимет организациялар эм учреждениелер, предпринимательлер страховать этедилер.

Ислемейтаганлар полис алаяк болса, мунавдай  документлер аьзирлемеге тийислилер: пенсионерлер, сакатлар – пенсияда экени акында документ, ислемейтаганлар – ислейтаганлардынъ эм ислемейтаганлардынъ эсабын юритетаган организациядан справка, кесек заманга ислемейтаганлар куллыктан тайганы язылган ис книжкасы, балалар эм 14 ясына толмаганлар – тувганы акында шайытлама эм атасынынъ яде анасынынъ паспорты, студентлер – студент экени акында билет.

Страховой медициналык полис кашан кайтарып бериледи страховой компанияга:

— ислейтаган еринънен куллыктан тайган болсанъ;

— республикамызды таслап, баска ерге коьшкен болсанъ.

Не заман страховой полис авыстырылады:

— тукымынъды, атынъды, атанънынъ атын авыстырган болсанъ;

— полисти йойыткан болсанъ;

— осал саклавдан тура, полисти кулланмага ярамайтаган болса;

— яшамага республикадынъ ишинде бир районнан баска районга коьшкен болсанъ;

— янъы куллыкка туьскен яде куллыктан тайган болсанъ.

Медициналык полис пен сиз поликлиникада болсын, эмлев уьйде болсын эмленуьвди тегин аласыз.

Эмленуьв уьшин врачты яде эмлев уьйин сайламага сизинъ ыхтыярынъыз бар. Эгер эмленуьв уьшин баска ерлерге бармага суьйсенъиз, ерли врачлар ман маслагат этинъиз.

Бизим районда эки медициналык страховой компания ислейди: «МАКС-М» эм «ВТБ». Олар экеви де орталык больницадынъ администрациялык меканында ерлескен.

А. Арсланов, врач-эксперт, медицина илмилерининъ кандидаты, ДР ат казанган врачы.

 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group