• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Ийги ойын коьрсеттилер

admin
Апрель03/ 2018

Баьриси 6 команда катнасты. Биринши орынды Каясула авылы, экинши орынды Нефтекумск кала эм уьшинши орынды Ногай районнынъ Бораншы авылынынъ командалары бийледилер.

Байыр бириншиликте биринши орынды Дагестаннан Арслан Елакаев алды. Командалар грамоталар ман эм медальлер мен савгаландылар. Байыр бириншилик уьшин диплом, кубок эм медаль.

Мактав сизге, Ногай районынынъ яслары!

Т. Елакаев, тренер.

Суьвретте: биринши орын уьшин А.Елакаевке берилген кубок.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group