Ясларды кеспи сайлавга онълап

Бу шарада мектебти быйыл окып кутараяткан класслар окувшылары катнастылар. Шарады «Ногайский район» МО администрациясындагы ЦЗН ГКУ директоры Р.Такташев ашты.

Оннан сонъ «Бар сондай кеспи – Тувган Элди коршалав» деген темага район ЦЗН куллыксыз гражданларды кеспи яктан окытув эм кеспи бойынша консультация беруьв бойынша инспекторы И.Сахтаева доклад этти. Мектеб выпускниклери кеспи сайлав акында тема бойынша анкеталарды толтырдылар, аьскер кесписине, патриотизмге багысланган ятлавлар окыдылар. 

Окувшылар алдында «Ногайский район» МО администрациясынынъ ясы етпегенлер эм олардынъ ыхтыярларын яклав ислери бойынша комиссиясынынъ секретари З.Аджиманбетова, сонынъ «Яслык» деген орталыгынынъ яс-явка эм туризм ислери бойынша боьлигининъ специалисти А.Арсланов, Шумлелик авыл мектебининъ класс етекшилери, мектеб директоры О.Шахбанов шыгып соьйледилер. Ногай район ЦЗН куллыкшылары выпускниклерге оьзлерининъ насихат соьзлерин айттылар. Олар солай ок бу шарада «Ногайский район» МО администрациясынынъ яваплы куллыкшылары катнасканы уьшин оларга разылыгын билдиредилер. 

М. Юнусов.