Билимлери мен сынастылар

Ярыста 5 аьдемнен туьзилген 7 командасы оьз билим куьшлери мен сынастылар. Ярысты Эльмира Кангалиева юритти. Билимли, окымыслы ойын катнасувшылары ногай халкынынъ тарихи, ортак акыллыгын тергев бойынша коьплеген соравларына тийисли явапларын бердилер. Тоьрелер сырасын Москва каласындагы Ногай Яслар союзынынъ белсенли катнасувшылары Рамиз Утебалиев, Эдуард Шешенов, Расул Катаганов туьздилер.

Ярыстынъ кызувлы тамамы бойынша «4+1» командасы – 1-нши орынга, «Коьк боьри» командасы – 2-нши орынга, «Кайрат» командасы 3-нши орынга тийисли этилдилер. Ойыннынъ сонъында енъуьвшилерге эстеликли баргылары тапшырылды.  

Брейн ринг ойыны бек кызыклы, йогары коьнъилде оьтти.

Суьвретте: Брейн ринг ойын катнасувшылары.