• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Аты – газетамыздынъ тарихинде

admin
Апрель04/ 2018

Сондай ис йолдасларымыздынъ бириси бизи мен бирге алдынгы «Шоьллик маягы», сонъында «Шоьл тавысы» район эм республика газетасында куллык эткен ис йолдасымыз Альфира Дормаз кызы Аджикова болады. Тек янъыларда да ол оьзининъ аьдетли куьлемсиреви эм сабыр кувнак тавысы ман оьзи таныган эм билген кайсы аьдемди де йылы йолыгатаган эди. Онынъ ийги хаьсиет белгилерининъ бириси сол эди, ол аьр кимди де эс берип тынъламага, оьзининъ де иштеги ойлары, кайгысы, суьйиниши мен боьлиспеге ымтылган кыскаяклы эди. Альфира Дормаз кызы яшавды бек суьетаган, сонынъ аьр бир кайгысына кайгырып, куванышына шатланып билетаган аьдем болган. Оькинишке, ога неше йыллар артта ябыскан аявсыз каты авырувдынъ эми табылмады…

А.Аджикова 1945-нши йылдынъ 3-нши февралинде Караногай районынынъ Орта-Тоьбе авылында тувган. Сонда мектебте 2 классты кутарып, ол Терекли-Мектеб авылына келип, мундагы интернатта турып окыган. Мектебтен сонъ 1962-68-нши йылларда Г.Цадаса атындагы Дагестан патшалык пединститутынынъ география эм биология факультетин де окып кутарган. Онынъ ис йолы Орта-Тоьбе авыл орта мектебинде география эм биология окытувшысы куллыгыннан басланган. Сонъында ол Куьнбатар, Карагас авыл орта мектеблеринде, Махачкаладагы облисполкомда, 11-нши номерли кала балалар бавында, «Ленин йолы» Карашай-Шеркеш область газетасынынъ штатта болмаган хабаршысы, конъысы Нефтекум районынынъ «Мирный» совхозында ис аьрекетин бардырган. Бизим шоьл газетамыздынъ редакциясына куллык этпеге 1985-нши йылда келген эм 15 йыл узагында, 2000-ншы йылда тийисли тыншаювына кеткенше, хабаршы болып ислеген. 

А.Аджикова оьз балаларына суьйикли анасы болып, яшавдан замансыз кеткен эри – белгили ногай шаири, врач Солтанбек Аджиков пан бирге кызын эм эки увылын тербиялап оьстирген. 

Альфира Дормаз кызы янъыларда бу ялган дуныямыздан кешти. Бизим аьвелги ис йолдасларымыздынъ сырасы тагы биревге кемиди. А.Аджиковадынъ ярык таза келпети, аьдемшилиги, танълыгы, дослыкка алаллыгы эсимизде дайымга сакланар.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ коллективи.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group