• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Бек кызувлы оьтти

admin
Апрель04/ 2018

Ярыста 5 тербиялавшылары, айтпага, «Ногай Эл» балалар бавынынъ тербиялавшылары Гульнара Сангишиева, Зарлихан Джумагишиева, «Карлыгашлар» балалар бавыннан Сабина Межитова, «Юлдыз» балалар бавыннан Айбийке Максутова, «Айсылув» балалар бавыннан Эльвира Манкаева оьз усталыклары ман сынастылар.  Ярыс катнасувшылары йогары дережеде уьйретуьв дерислерин, тергевлерин, туьрли кызыклы ойынларын озгардылар. Дерис юритуьвде педагогикалык усталыгын, сайлаган кесписине алаллыгын, тербияланувшыларына суьйимин коьрсеттилер.   

Тоьрелер ярыс катнасувшылардынъ «Мен – педагог» деген эссе бойынша, педагогтынъ уьйретуьв, тербиялав, ямагатлык аьрекети акында видео-ролиги, мастер-классы, экинши куьн балалар ман оьткерилген педагогикалык шара кезеклерининъ тамамы бойынша енъуьвшилерди айырдылар. 

Биринши орынга «Ногай Эл» балалар бавынынъ тербиялавшысы Зарлихан Джумагишиева, 2-нши орынга «Айсылув» балалар бавынынъ тербиялавшысы Эльвира Манкаева, 3-нши орынга Куьнбатар авылдынъ «Карлыгашлар» балалар бавынынъ тербиялавшысы Сабина Межитова тийисли болдылар. Енъуьвшилерге Сый грамоталары тапшырылдылар.

Енъуьвши Зарлихан Джумагишиева «Дагестаннынъ 2018-нши йыл тербиялавшысы» деген республика бойынша ярыста Ногай районы атыннан ортакшылык этеек. 

Г. Нурдинова.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group