• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Кутлав

admin
Апрель08/ 2018

Сизинъ яваплы, маьнели эм намыслы исинъиз Тувган Аталыгымызды саклавга, онынъ коршаланув тармагын беркитуьвге эм оьрлентуьвге каратылган. Сизге, оьрметли аьскер комиссариатынынъ куллыкшылары, алдынъызга салынган ис тапшырмаларынъызды толтырувда уьстинликлерди, ийги призывниклерди, берк ден савлыкты, аьеллеринъизге наьсипти эм тынышлыкты йораймыз!

«Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы             М.Аджеков.

«Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели      Р.Насыров.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group